در زیر برخی از افتخارات و جوایز دریافت شده از سمینار ها و همایش های مختلف را می توانید مشاهده کنید