مدیران اجرایی ما با تکیه بر چندین سال تجربه موفق در امر اجرای قراردادهای متعدد جهت پیشبرد هر چه سریع و دقیق پروژه ها در کنار هر پروژه ای با رعایت اصول دقیق فنی و اجرایی حضور یافته و خدمات زیر را انجام می دهند.

  • اجرای پروژه از زمان ابلاغ به واحد تا خاتمه پیمان بر طبق برنامه زمانبندی تائید شده.
  • حرکت در جهت کاهش انحراف پروژه از برنامه زمانبندی و دریافت اطلاعات اسنادی پروژه از مدیران دفتر فنی
  • همراهی با رییس کارگاه و مدیر پروژه جهت تهیه یا اصلاح و اجرایی کردن برنامه زمانبندی و مشخص نمودن هماهنگی با مدیریت های ستادی جهت تامین منابع مورد نیاز و مکاتبه با مشاور و کارفرما جهت تامین نیازمندیهای مربوطه.
  • بدست آوردن شناخت کامل از مشخصات پروژه و خواستهای قراردادی کارفرما و حفظ سوابق وانطباق آن با تناقضات زمان تحویل و انتقال آنان به مدیر پروژه
  • دریافت پیشنهادات اصلاحی وپیشگیرانه در حوزه مدیریت، بررسی واظهار نظر و ارسال جهت معاونت مربوطه
  • استقرار سیستم منظم بایگانی ونظارت دقیق براجراء ، ضبط ونگهداری سوابق منطبق باالزامات سیستم مدیریت کیفیت و همکاری لازم با ممیزین داخلی وخارجی سیستم مدیریت کیفیت
  • تهیه نقشه فرآیندی اجرای پروژه Processing Map
  • نظارت بر اجرای پروژه از طریق همکاری با مدیریت کنترل پروژه و تعیین درصد پیشرفت کار در مطابقت با برنامه زمانبندی مورد تائید مشاور و کارفرما