واحد حقوقی شرکت انبوه سازی و سرمایه گذاری پی گذار آذر از واحدهای تابعه این شرکت بوده و کارشناسان آن میکوشند همواره با تکیه بر قانون و مسائل حقوقی در انعقاد هرگونه قرارداد رعایت انصاف هر دو طرف را نموده و اهم وظایف آن به شرح زیر میباشد.

-رسیدگی به امورحقوقی از قبیل تنظیم وانواع قراردادها با ارگانها – سازمانها – اشخاص حقیقی در چارچوب مقررات
-طرح شکایت و رسیدگی به موضوعات مختلف حقوقی وشرکت در جلسات دادرسی وارائه دفاعیات لازم در راستای احقاق حقوق حقه سازمان
– مطالعه کتب آئین نامه ها و قوانین – ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در راستای قانون حمایت قضایی از کارکنان
– اخذاسناد مراکز آموزشی – تنظیم آگهی های مناقصه – مزایده وبرگهای شرایط شرکت در مناقصات
– شرکت در جلسات کمیسیون مناقصات و انجام سایر امورحقوقی که از سوی مقام مافوق ارجاع میگردد.