• خانه
  • واحــد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه این شرکت با هدف ارتقا کیفیت در پروژه های شرکت ، شناخت و طبقه بندی نظرات بهره برداران و کارفرمایان محترم و بهبود فرایندهای طراحی ، اجرا و کنترل پروژه می باشد. دراین راستا و پس از یک دهه فعالیت ، بدلیل شناختی که از نیازهای بهره برداران و ویژگی های پروژه های مختلف بوجود آمده تشکیل واحد تحقیق و توسعه باعث شده که با به تبادل گذاشتن تجارب و اطلاعات در بخش های گوناگون پروژه ، گامی درجهت ارتقا تکنولوژی ساخت مطابق با استانداردهای روز دنیا و استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی داشته باشیم .